Politika kvality společnosti HOLOMÝ s.r.o.

Strategií společnosti HOLOMÝ s.r.o. je udržet a upevnit postavení významného českého výrobce speciální elektroniky, vyhledávaného zákazníky pro vysokou kvalitu a užitnou hodnotu výrobků a služeb, a dodavateli pro pověst spolehlivého odběratele známého ve svém oboru v domácím i mezinárodním prostředí. K uskutečnění strategie je formulována a v praxi prováděna firemní politika kvality.

Naším základním posláním je přispívat ke zvyšování životní úrovně a rozvoji lidské společnosti vytvářením hodnot prospěšných zákazníkům a dosahováním přiměřeného zisku. Cestou k tomu je naše prvořadá a uvědomělá orientace na splnění specifikovaných požadavků zákazníků i jejich nevyslovených očekávaní, a to při respektování dobrých mravů a zákonnosti, nároků na péči o zdraví a bezpečnost při práci, požadavků společnosti na ochranu spotřebitele a životního prostředí.

Stěžejním předmětem činnosti je vývoj, výroba a prodej speciálních elektronických zařízení a souvisejících služeb. Nositelem zdrojů pro existenci a rozvoj firmy i pro uspokojení závazků, které firma má ke svým zaměstnancům a partnerům, jsou naši zákazníci. Jejich spokojenost a obchodní přízeň pramenící z dobrých zkušeností s kvalitou poskytovaných výrobků a služeb je předpokladem pro zvyšování úrovně našeho pracovního i osobního života. Proto je nejvyšším závazkem a povinností vedení závodu HOLOMÝ s.r.o. i každého zaměstnance přijmout za vlastní a v každodenní práci plnit požadavky systému řízení kvality orientovaného na zákazníka, aktivně se podílet na řízení a eliminaci rizik a soustavném zlepšování všech relevantních procesů.

Rovnocennou úlohou je vytvářet a udržovat spolehlivé vztahy s kvalitními dodavateli a prostřednictvím vzájemné obchodní podpory přispívat ke zdrojům jejich rozvoje a umocňovat tak vlastní konkurenční schopnost pro budoucí období.

Jednatelé společnosti, vedoucí pracovníci a všichni zaměstnanci bez výjimky jsou přímo odpovědní za kvalitu výrobků a služeb, které poskytujeme našim zákazníkům, a také sobě navzájem v pracovních vztazích. Na své úrovni jsme povinni sledovat vývoj oboru, zdokonalovat své znalosti a dovednosti a vnímat podněty od uživatelů výrobků i z obecného konkurenčního prostředí. Správným a včasným reagováním na proměny trhu, péčí o zákazníky uspokojováním jejich rostoucích nároků na výrobky a služby, vytváříme zdroje pro trvalé fungování firmy a růst životní úrovně zaměstnanců v práci i v soukromí. Přínosem v obecném pojetí je dobré hospodaření a transfer prostředků pro celospolečenské užití.

Nástrojem uskutečňování politiky kvality je zavedený a certifikovaný systém jejího řízení. Pravidla řízení jsou stanovena formou směrnic, postupů a předpisů, podpořeny jsou také tradicí, dobrou obchodní praxí, profesionalitou, vstřícnou komunikací, dodržováním zákonů a dobrých mravů a přirozenou snahou o maximální kvalitu v každodenní práci. Systém řízení kvality je vedením společnosti každoročně revidován interními audity a přezkoumán z hlediska jeho vhodnosti, efektivnosti, srozumitelnosti, rizik a existujících možností pro zlepšování. Přezkoumána je rovněž aktuálnost a přiměřenost formulované politiky kvality a na ní navazujících cílů kvality.

Formulace politiky kvality je veřejně přístupná. Vedení společnosti se s ní ztotožňuje, její principy obhajuje, vysvětluje a usiluje o její úplné pochopení všemi zaměstnanci. Pro její uskutečňování každoročně stanoví konkrétní cíle kvality zaměřené na oblasti vybízející ke zdokonalování. Cíle kvality vytvářejí základnu pro měření dosahovaných výsledků a hodnocení vhodnosti zvolených cílů pro celkové zlepšování.

Politika a cíle kvality jsou zveřejněny na důležitých místech společnosti dostupných každému zaměstnanci, zákazníkům a obchodním partnerům. Zavazují nás k odpovědnosti, vstřícné týmové spolupráci a společnému objektivnímu hodnocení dosahovaných výsledků.

Ve Valašské Meziříčí 10.února 2021

 

Tento dokument je duchovním majetkem společnosti HOLOMÝ s.r.o. Kopírování a nepovolená distribuce bez souhlasu jednatele společnosti je zakázáno.

 

Aktualizováno Úterý, 06 Prosinec 2022 12:04